درباره ما

علی قطبی متولد سال ۱۳۵۴ و فارغ التحصیل معماری، پس از سالها همکاری مستمر و هدفمندبا مشاورین بنام ایران، در سال ۱۳۸۵ اقدام به تاسیس دفتر معماری خود نمود.
در طول این سالها او به طراحی بناهای مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی و ورزشی مختلفی پرداخته، که تعدادی از آنها در زمره بناهای بنام تهران میباشند.
رویکرد مدرن به هنر نه تنها در معماری که در نقاشی های او نیز متبلور شده است.
او در کنار طراحی معماری به نقاشی نیز پرداخته که نتیجه آن برگزاری چندین نمایشگاه نقاشی در داخل و خارج کشور از جمله حضور در بینال فلورانس در سال ۲۰۱۷ میباشد.

علی قطبی | Ali Ghotbi